Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden van TechDokter hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:

a. Opdrachtgever: Klant, particulier of zakelijk, die gebruik maakt of wil maken van de diensten van TechDokter.

b. Dienst(en): Ondersteuning bij alle IT-gerelateerde vraagstukken, bestaande uit onder ander, maar niet beperkt tot: vrijblijvend (aankoop) advies, probleemoplossingen, (her-)installaties, aansluitingen en inrichtingen, die plaats kunnen vinden op locatie of via remote-support.

c. Voorwaarde: de Algemene Voorwaarden van TechDokter.

d. Opdracht: een overeenkomst tussen TechDokter en Opdrachtgever voor de levering van een Dienst(en) inclusief de Voorwaarden.

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3 Door de Opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door TechDokter zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en TechDokter zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

2. Uitvoering van de Opdracht

2.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan TechDokter aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de TechDokter redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan TechDokter worden verstrekt.

2.2 TechDokter is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.3 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de Opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van Opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. TechDokter maakt, tenzij TechDokter dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Opdrachtgever, en Opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van TechDokter is TechDokter niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Opdrachtgever.

2.4 Indien TechDokter en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan TechDokter de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

2.5 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart TechDokter voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

2.6 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden aan of op het adres, welke bij het aangaan van de Opdracht door de klant is opgegeven.

2.7 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij Opdrachtgever zal TechDokter te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

3. Wijziging van de Opdracht

3.1 Indien TechDokter en Opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. TechDokter zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3.2 Tijdsinschattingen van TechDokter zijn slechts indicatief waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

3.3 TechDokter kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele kosten die Opdrachtgever moet maken bij wijzigingen of annuleringen van de Opdracht. Dit ongeacht de reden van wijziging of annulering.

4. Klachten

4.1 Klachten over de geleverde Diensten dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website van TechDokter, te worden gemeld aan TechDokter.

5. Betaling en annulering

5.1 Betaling van de totale kosten van de Opdracht geschiedt in de regel via iDEAL. Als alternatief biedt TechDokter de mogelijkheid om de totale kosten van de Opdracht te voldoen via een overboeking.

5.2 Indien TechDokter incassomaatregelen moet treffen tegen de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

6. Tarieven

6.1 Alle door TechDokter vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

6.2 TechDokter heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie www.techdokter.nl/computerhulp.

7. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

7.1 TechDokter is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van TechDokter. Indien en voor zover op TechDokter enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal één maal het factuurbedrag van de Opdracht. TechDokter is te nimmer aansprakelijke voor eventuele gevolgschade.

7.2 Opdrachtgever vrijwaart TechDokter voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

7.3 Het geven van adviezen over aan te kopen producten, zoals onder andere software en/of hardware, ongeacht waar deze aangeschaft worden, is te allen tijde op vrijblijvende basis. TechDokter kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor foutief aangeschafte producten.

8. Overmacht

8.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

Pin It on Pinterest